teokset 2015 works on paper

Nostokoneisto, 2015   
serigrafia edit 20   silk screen  25x35cm 

Nostokoneisto_2015_serigrafia_edit20_25x35cm.jpg

Nostokoneisto ja pilvet, 2015
serigrafia ja akvarelli   1/1   silk screen and watercolour  25x37cm

Nostokoneisto_ja_pilvet_2015_serigrafia_ja_akvarelli.jpg

Nostokoneisto ja pilvet II, 2015
serigrafia ja akvarelli   1/1   silk screen and watercolour  33x48cm
Private collection

Nostokoneisto_ja_pilvet_II_2015_serigrafia_ja_akvarelli_33x48cm.jpg

Nostokoneisto II, 2015
serigrafia edit 10   silk screen  30x24cm

Nostokoneisto_II_2015_serigrafia_edit10_30x24cm.jpg

Nostokoneisto II (oranssi), 2015
serigrafia ja akvarelli  1/1   silk screen and watercolour  32x23cm

Nostokoneisto_II_oranssi_2015_serigrafia_ja_akvarelli.jpg

Nostokoneisto II (sininen), 2015
serigrafia ja akvarelli  1/1   silk screen and watercolour  30x23cm

Nostokoneisto_II_sininen_2015_serigrafia_ja_akvarelli_30x23cm.jpg

Nostokoneisto III, 2015
serigrafia edit 11   silk screen   24x32cm

Nostokoneisto_III_2015__serigrafia_edit11_24x32cm.jpg

Nostokoneisto III (kumpare), 2015
serigrafia ja akvarelli 1/1   silk screen and watercolour   25x34cm

Nostokoneisto_III_kumpare_2015_serigrafia_ja_akvarelli_25x34cm.jpg